Thupha namkim hongpia Topa Nong piak thupha hang in Nang kong mangngilh khazel Topa Hong zang siamsak in Topa Zeisu maw a thupha koizaw teel ding na hiam Zeisu maw a thupha koizaw teel ding na hiam Nang hong teel zaw ning Topa aw Nong piak thupha sang in Damna thupha hongpia Topa Nong piak […]

Thupha namkim hongpia Topa Nong piak thupha hang in Nang kong mangngilh khazel Topa Hong zang siamsak in Topa Zeisu maw a thupha koizaw teel ding na hiam Zeisu maw a thupha koizaw teel ding na hiam Nang hong teel zaw ning Topa aw Nong piak thupha sang in Damna thupha hongpia Topa Nong piak […]

Verse 1 A lamdang khanlawh na, A lamdang khanlawh na A lamdang khanlawh na Hong pia hen Cina mite’n damna ngah ta hen A kihen mite’n suahtakna ngah hen //Vangliatna le gualzawhna Hauna le damnate Thongkia mite’n suahtakna ngah hen // Verse 2 A lamdang gualzawh na, A lamdang gualzawh na A lamdang gualzawh na […]

Verse 1 A lamdang khanlawh na, A lamdang khanlawh na A lamdang khanlawh na Hong pia hen Cina mite’n damna ngah ta hen A kihen mite’n suahtakna ngah hen //Vangliatna le gualzawhna Hauna le damnate Thongkia mite’n suahtakna ngah hen // Verse 2 A lamdang gualzawh na, A lamdang gualzawh na A lamdang gualzawh na […]

Verse 1 (Na thu sungah nuamsa ing)2x Na thu sung bek ah lametna nei ing Mitte vaak sak in lungsim nuam sak hi. Na thu sungah Topa kei hong kha in. (Chorus) Na thu in lam hong lak meivak hi Hallelujah ka paina lampi khua hong vaksak hi A lamdang nate ka muh theihna’ng in, […]

Verse 1 (Na thu sungah nuamsa ing)2x Na thu sung bek ah lametna nei ing Mitte vaak sak in lungsim nuam sak hi. Na thu sungah Topa kei hong kha in. (Chorus) Na thu in lam hong lak meivak hi Hallelujah ka paina lampi khua hong vaksak hi A lamdang nate ka muh theihna’ng in, […]

Hong koih ung a sang pen pen munah Nang in Siampi Lian pen na hi Hong koih ung na khempeuh sang a sang zaw’n Na khekiang zuan in Nang kong bia ding uh hi

Hong koih ung a sang pen pen munah Nang in Siampi Lian pen na hi Hong koih ung na khempeuh sang a sang zaw’n Na khekiang zuan in Nang kong bia ding uh hi

(Cho) Vang liatna kangah khin a, Pasian ta ka hih nung sang Lungdam na koh ding sim loh, Leibat dang ken neinawn keng. 1. Honghon ding khat zong neilo, Khitui luang ka om laitak, ka khitui hong nulsak a, A ang sung kei hong pom ta. 2. Natna in kei hong tuam in, Hong vehding […]

(Cho) Vang liatna kangah khin a, Pasian ta ka hih nung sang Lungdam na koh ding sim loh, Leibat dang ken neinawn keng. 1. Honghon ding khat zong neilo, Khitui luang ka om laitak, ka khitui hong nulsak a, A ang sung kei hong pom ta. 2. Natna in kei hong tuam in, Hong vehding […]

1. Van leh lei piangsak Pasian, Ni leh kha piang sak Pasian, Ka nuntak na a hong bawl ka Pasian, Nitaang leh guahtui hongpia, tuk ciangin an hongla sak, Na vangliatna kong phat hi ka Pasian (Cho) Topa aw ka lungdam hi, nisim nong lungdam sak hi, Ka hin lai teng naming kaphat den ding, […]

1. Van leh lei piangsak Pasian, Ni leh kha piang sak Pasian, Ka nuntak na a hong bawl ka Pasian, Nitaang leh guahtui hongpia, tuk ciangin an hongla sak, Na vangliatna kong phat hi ka Pasian (Cho) Topa aw ka lungdam hi, nisim nong lungdam sak hi, Ka hin lai teng naming kaphat den ding, […]

Verse 1 A bei theilo hehpihna leh, Itna in kizom den a, Zing nisuak bangin thak zel a, Ni a suah pelmawh bang in. Chorus: Itna kip leh hehpihna in mihing tate tungah, Na bawl lamdang nate hangin, Topa Nang kong phat uh hi, Leivui panin nong lamto hi, Ninphual panin nong domto hi, Pahtawina […]

Verse 1 A bei theilo hehpihna leh, Itna in kizom den a, Zing nisuak bangin thak zel a, Ni a suah pelmawh bang in. Chorus: Itna kip leh hehpihna in mihing tate tungah, Na bawl lamdang nate hangin, Topa Nang kong phat uh hi, Leivui panin nong lamto hi, Ninphual panin nong domto hi, Pahtawina […]

Verse 1 Hun hoih hun nuam hong mu sak, Hun kilawm hong ngah sak Hun manpha sung hong tonpih ka To; Zum le hiam pan hong heem, Lau-huaina pan hong keem Cidam tak in a min pha ka lo. Chorus: Lungdam sing hih hunpha sungah Ka Topa’n lam hong pi Na si pha tawh hong […]

Verse 1 Hun hoih hun nuam hong mu sak, Hun kilawm hong ngah sak Hun manpha sung hong tonpih ka To; Zum le hiam pan hong heem, Lau-huaina pan hong keem Cidam tak in a min pha ka lo. Chorus: Lungdam sing hih hunpha sungah Ka Topa’n lam hong pi Na si pha tawh hong […]

1. Katen nading innpinuam, upna tawh gal et in, Nunna guntui luang sialsial, huih dam zong nung hiau hiau, Vantung misiang tho te’n phatna lasa ziahziah, Ka te’n nading innpi nuam, in kei hong ngak gig e. (Cho) Honpa’n tokhom tungpan ngak lah in hong en en, Hua gungal pek pek ah, kham khuapi nuam […]

1. Katen nading innpinuam, upna tawh gal et in, Nunna guntui luang sialsial, huih dam zong nung hiau hiau, Vantung misiang tho te’n phatna lasa ziahziah, Ka te’n nading innpi nuam, in kei hong ngak gig e. (Cho) Honpa’n tokhom tungpan ngak lah in hong en en, Hua gungal pek pek ah, kham khuapi nuam […]

Khat veivei lungkiain kei ka om zeel a Zeisu it dingin ke’n ,ka hanciam zeel a Ahi hang Zeisu in hong it ka tel ciang Zeisu hong itna in hong lungmuang sak hi. Zeisu aw Nong itna Bang tawh ka teh thei diam? Zeisu aw Na hoihna paakten dem zo lo Nang Na minthangna lehNa […]

Khat veivei lungkiain kei ka om zeel a Zeisu it dingin ke’n ,ka hanciam zeel a Ahi hang Zeisu in hong it ka tel ciang Zeisu hong itna in hong lungmuang sak hi. Zeisu aw Nong itna Bang tawh ka teh thei diam? Zeisu aw Na hoihna paakten dem zo lo Nang Na minthangna lehNa […]