Thupha namkim hongpia Topa Nong piak thupha hang in Nang kong mangngilh khazel Topa Hong zang siamsak in Topa Zeisu maw a thupha koizaw teel ding na hiam Zeisu maw a thupha koizaw teel ding na hiam Nang hong teel zaw ning Topa aw Nong piak thupha sang in Damna thupha hongpia Topa Nong piak […]

Khat veivei lungkiain kei ka om zeel a Zeisu it dingin ke’n ,ka hanciam zeel a Ahi hang Zeisu in hong it ka tel ciang Zeisu hong itna in hong lungmuang sak hi. Zeisu aw Nong itna Bang tawh ka teh thei diam? Zeisu aw Na hoihna paakten dem zo lo Nang Na minthangna lehNa […]