Thupha namkim hongpia Topa Nong piak thupha hang in Nang kong mangngilh khazel Topa Hong zang siamsak in Topa Zeisu maw a thupha koizaw teel ding na hiam Zeisu maw a thupha koizaw teel ding na hiam Nang hong teel zaw ning Topa aw Nong piak thupha sang in Damna thupha hongpia Topa Nong piak […]