A LAMDANG KHANLAWH NA

1.
(A lamdang khanlawh na)2 hong piang hen
Cinami ten damna ngah ta hen
A kihenmi ten suahtakna ngah ta hen

Cho:
(Vangletna leh gualzawhna
Hauhna leh damna te
Thongkiami te’n suahtakna ngah hen)3

2.
(A lamdang ki-itna)3 hong piang hen
Cinami ten damna ngah ta hen
A kihenmi ten suahtakna ngah ta hen

3.
(A lamdang maitaina)3 hong piang hen
Cinami ten damna ngah ta hen
A kihenmi ten suahtakna ngah ta hen

4.
(A lamdang lungnopna)3 hong piang hen
Cinami ten damna ngah ta hen
A kihenmi ten suahtakna ngah ta hen

5.
(A lamdang gualzawhna)3 hong piang hen
Cinami ten damna ngah ta hen
A kihenmi ten suahtakna ngah ta hen

6.
(A lamdang Vangliatna)3 hong piang hen
Cinami ten damna ngah ta hen
A kihenmi ten suahtakna ngah ta hen

Posted in

Leave a Reply

Your email address will not be published.