A MIN IN LAMDANG HI

( A min in lamdang hi )x2
Zeisu Topa.
A vanglian Kumpipa,
To khempeuhte Maangpa.
A min in lamdang hi, Zeisu Topa.

Kumpi Lianpa hi.
Khang Suangpi Lian zong hi.
Vanglianpen Pasian hi.
A mai ah kun un, it unla bia un.
A min in lamdang hi,
Zeisu Topa.

Posted in

Leave a Reply

Your email address will not be published.