A SANGAH PASIAN THANG HEN

A sangah Pasian thang hen,
Leitungah nopna om hen,
Nang hong bia-in hong phat ung,
Na min thang hen, lungdam ung.

Nangmah bek Pasian’ Ta na hi,
Pasian’ Tuuno a kiteelpa,
Nangmah bek Kumpipa na hi,
Leitung le vantung a ukpa.

Leitung mawhna puakhiapa aw,
Kong sap ngai in, hong hehpih in,
Pasian’ ziatah a Tupa aw,
Kote thuumna hong ngai dih in.

Nangmah bek mah siangthopen teh,
Nangmah bek mah biak takpen hi,
Nangmah bek in Khasiangtho le,
Vantungmi hon tawh na teeng hi.

Posted in

Leave a Reply

Your email address will not be published.