A SANGNA LAM KA KAH TO HI

A sangna lam ka kahto hi.
Nisim athak ka tungto hi.
Kahto kawm kong thum lai Topa
“Hong suanto in a sang zawah.”

Topa aw hong domto inla.
Ka muh ngei nai loh vanzangah
Upna tawh hong dingto sak in.
A sangzawah hong suanto in.

Lung man’na launa tamna-ah
Midangte a ut hangin-ah
kei ka lungsim a ut kei hi
Kei tupna a sangzawna hi.

A sangzaw ah misiangte’ la
Upna tawh kei mah in ka za
Dawimangpa’n thal in
hong kap hang
Ka sangzaw nuam hi
leitung sang.

A sangpen dong ka kah nuam hi.
Vaangliatna taang ka mu nuam hi.
Vantung ka muh dong
Topa aw, a sangzaw ah
hong pito aw.

Leave a Reply

Your email address will not be published.