LEIBAT DANG NEINAWN KENG

(Cho)
Vang liatna kangah khin a,
Pasian ta ka hih nung sang
Lungdam na koh ding sim loh,
Leibat dang ken neinawn keng.

1.
Honghon ding khat zong neilo,
Khitui luang ka om laitak,
ka khitui hong nulsak a,
A ang sung kei hong pom ta.

2.
Natna in kei hong tuam in,
Hong vehding ka neih loh lai,
Thoto in nadam zo hi,
Hong cih man ka damsiang ta.

3.
Tu’n kei pawh patau nan keng,
Mawh maisak pa nei zo ing,
Mawhna in kei hong zol hang
Zeisu hang gupna ngah tang.

Leave a Reply

Your email address will not be published.