NGAKLAH VENG

1.
En ven, ka teen nang gamnuam, leimi te’n a tel zawh loh,
Mizawng, mipoite leh tagahte nopsakna gam,
Kei hong simmawh kha ken maw, inn le lo ka neih loh hang,
Lei inn sanga phazaw vanah inn khat ka nei hi.

(Cho)
Ngaklah veng, tua khuapi ka tun hun ding
To Zeisu a khut pawn ka let ni ciang,
Lungdamna khitui te a luang ding a,
“Kei hong Honpa aw” ci’n lungdam in la kasa ding.

2.
En ven, Tuuno anglai ah, melsia, mipoi tampi te’n
Vanmi bang mel etlawm Topa’n bawlpha khin zo ta,
Lei ah ih kosiat nate kham lukhu in khuta uh,
A lutung tee ziahziah suangmanpha tawh kizem hi.

3.
Sihna hanmual hong liamsan, a paisait le ngaih te’n
“Hih lei gentheihna gam nusia in hong pai un ci,
Kei ngalin kap kei un la, kei omna ah hong pai un,
Ih tun ding hong ngaklah, van khuapi pan khut hong van.

Leave a Reply

Your email address will not be published.