PASIAN TA KA HI ZO

(E)

1.
Pasian ta Zeisu Khazih kapom ka up ciangin,
Pasian ta cihna thu kangah,
Satan ta panin Pasian ta ka hizo, Kei tangin ka
To Zeisu hong thuaksak hangin,

(Cho)
Pasian ta ka hizo, Topa kaphat den ding,
Leitung mi’n hong theihpih loh hangin,
Vantungmi sak theihloh sisan manphat na la
Vantung kham khua sungah zong hih la kasa ding hi.

2.
Hot khiatna omkei leh, sing tung’h thah ding ka hi,
Sing lamteh mimawh sih na’ng hi,
A hih hang Zeisu’n, kei ma mawhna tang in,
Sihna mual singlamteh tung’h kikhen khin zo ta,

3.
Ka mawhna a tam hang, Zeisu ka up ciangin
A si in ka mawh sawp siang zo,
Kei septheih omlo, hong hehpih na hangin,
Tua sisan hang mawhnei pi midik ka tang ta,

4.
Hehpih na’n upna tawh gupna kangah khin zo
Tawntung mun ding ka nei zota,
Leitung mi’n theilo, A lam dang tatna thu
A tawntung Topa minphat na’ng langaih ka neita.

Leave a Reply

Your email address will not be published.