ZEISU MAW A THUPHA

Thupha namkim hongpia Topa
Nong piak thupha hang in
Nang kong mangngilh khazel Topa
Hong zang siamsak in Topa

Zeisu maw a thupha
koizaw teel ding na hiam
Zeisu maw a thupha
koizaw teel ding na hiam
Nang hong teel zaw ning Topa aw
Nong piak thupha sang in

Damna thupha hongpia Topa
Nong piak thupha hang in
Nang kong mangngilh khazel Topa
Hong zang siamsak in Topa

Hauhna thupha hongpia Topa
Nong piak thupha hang in
Nang kong mangngilh khazel Topa
Hong zang siamsak in Topa

Pilna thupha hongpia Topa
Nong piak thupha hang in
Nang kong mangngilh khazel Topa
Hong zang siamsak in Topa

Leave a Reply

Your email address will not be published.