ZOHEISA PAAKTE

Khat veivei lungkiain kei ka om zeel a
Zeisu it dingin ke’n ,ka hanciam zeel a
Ahi hang Zeisu in hong it ka tel ciang
Zeisu hong itna in hong lungmuang sak hi.

Zeisu aw Nong itna Bang tawh ka teh thei diam?
Zeisu aw Na hoihna paakten dem zo lo
Nang Na minthangna lehNa vangliatnateZoheisa paak ten zong
Hong dem zo ken teh.

Mualkuam singnuai lakah Kei ka vak zeel a
Topa aw, Nang mah in paknamtui na hi
Huihkhi hong nun ciangin
Paak namtui hiauhiau
Zoheisa paak bangin Zeisu namtui hi.

Luitui luang sialsial ah kei ka vak ciangin
Topa aw, Nangmah in nunna tui na hi
Nong itna lainpi leh Nang na siangthona
Luitui luang sialsial te’n
Hong dem zo ken teh.

Leave a Reply

Your email address will not be published.